ابلاغ مقررات ابعاد و اوزان مجاز تردد وسایل نقلیه باری و مسافری

در ابلاغیه داریوش امانی رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای آمده است: پیرو نامه شماره ... مورخ 21/1/1397 در خصوص مقررات ابعاد و اوزان مجاز تردد وسایل نقلیه باری و مسافری در راه های کشور و با توجه به فراهم شدن شرایط اجرای مقررات مذکور و تصمیم به اجرای آن برابر بند 2 مصوبات صورتجلسه شماره 5690 هیئت عامل سازمال، بدین وسیله مراتب اجرای مقررات ابعاد و اوزان مجاز تردد وسایل نقلیه باری و مسافری در راه های کشور برای وسایل نقلیه با وزن 19 تا 44 تن موضوع ابلاغیه شماره ... مورخ 28/12/1396 مقام عالی وزارت از تاریخ 1/7/1401 ابلاغ می گردد.

تصاویر زیر را برای کسب اطلاعات بیشتر ببینید:

2
1
3
4
5
6
7
8