بررسی کوتاهی از صنعت حمل و نقل ایران

بررسی کوتاهی از  صنعت حمل و نقل ایران

معرفی صنعت

 حمل و نقل زمینی

بخش حمل و نقل زمینی با دارا بودن آمار سالیانه جابجایی حدود600 میلیون تن کالا، 900 میلیون نفر مسافر،10 میلیون ترانزیت کالا، بیش از 90 درصد جابجایی کالا و مسافر را به تنهایی انجام می دهد.

حمل و نقل زمینی را می توان در دو حوزه دسته بندی کرد:

  • حمل و نقل جاده ای
  • حمل و نقل ریلی

نمودار وضعیت حمل و نقل جاده ای از سال 90 تا 94

فعالیت های تخلیه و بارگیری در بنادر ایران

فعالیت تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی و فرآوردههای نفتی17 بندر ایران در سال 39 با افزایش 5 درصدی

نسبت به سال92 به 146 میلیون و361 هزار 137 تن رسید که بیش از هفت میلیون تن افزایش نشان میدهد.

افزایش عملکرد بنادر در سال گذشته مدیون کالاهای غیرنفتی است؛ زیرا تخلیه و بارگیری فرآوردههای نفتی نه

تنها افزایش نداشته، بلکه حدود 128 هزار تن کاهش هم داشته است . از کل آمار تخلیه و بارگیری در بنادر ایران،

حدود102 میلیون و357 هزار تن سهم کالاهای غیرنفتی با افزایش7.5 درصدی نسبت به سال 92 و حدود 44

میلیون متعلق به فرآوردههای نفتی با 0.3 درصد کاهش بوده است.

 

فعالیت های تخیله و بارگیری به تفکیک بنادر ایران 

در نمودار زیر مشاهده می شود که بندر شهید رجایی مهمترین بندر کشور است و بیشترین بارگیری و تخلیه را در

طی سال 93 انجام داده همچنین بندر امام خمینی با راه اندازی پایانه غلات سالیانه حدود 33 میلیون تن

کالای نفتی و غیرنفتی را تخلیه و بارگیری می کند. هم اکنون بخش مهمی از فرآورده های نفتی کشور عراق با

کامیون های نفت کش به بندر امام )ره( انتقال و سپس به دیگر کشورها ترانزیت می شود، به طوریکه ترانزیت عر

تن مواد نفتی عراق150 دلار برای کشور ارزآوری به همراه دارد.