تحول نگرش های حمل و نقل پنج اقدام استراتژیک

تحول نگرش های حمل و نقل پنج اقدام استراتژیک

در آخرین کارگروه لجستیک توسط معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی، لزوم تحول نگرشهای حمل و نقل و توجه به اهمیت حمل و نقل هوشمند مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
آقای آدم نژاد پنج اقدام استراتژیک حمل و نقل را برای این امر لازم و ضروری دانست.  این پنج اقدام شامل:

  • هوشمند سازی و مدرن شدن شبکه و زیر ساخت ها
  • یکپارچه سازی فرآیند و سیستم های اطلاعاتی و اسناد حمل بار
  • تسهیل تشکیل شرکت های لجستیکی و حمل بار ترکیبی
  • به کارگیری ابزارهای نوین حمل و نقل ترکیبی
  • ایجاد مراکز لجستیک و پایانه های ترکیبی حمل بار

پیش از سایر اقدام ها، وجود یک سیستم لجستیک هوشمند ضروری به نظر میرسد. در صورت برقراری یک شبکه هوشمند حمل و نقل و حمل بار سایر اقدام ها یا پس از آن برآورده شده یا به همراه هوشمند سازی اتفاق می افتند و یا حتی یکی از اجزای لازم برای هوشمند سازی لجستیک به شمار میرود. پس به نظر میرسد قبل از سایر موارد به لجستیک هوشمند پرداخته شود.