دستورالعمل اجرايي تن كيلومتر نهایی شد

در بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌های اتخاذ شده در اين جلسه درخصوص نحوه اجراي مرحله نهايي مصوبه 209 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور، در خصوص تعيين نرخ حمل جاده‌اي براساس تن كيلومتر انجام شد و پس از بحث و بررسي پيرامون مصوبه تن كيلومتر با توجه به نهايي شدن دستورالعمل اجرايي، ابلاغ دستورالعمل و بخشنامه اجرايي مربوطه به استان‌ها در دستور كار سازمان قرار گرفت.
در اين نشست همچنين مقرر شد نرخ شاخص بر مبناي هر تن كيلومتر 1033 ريال و ضرايب مسافت به استان‌ها اعلام شود همچنين ضريب تطبيق بين 0/75 درصد تا 1/25 درصد توسط استان‌ها در نظر گرفته شود.
با توجه به اينكه اجراي اين دستورالعمل امكان دارد موارد پيش‌بيني نشده احتمالي كه جامعيت همه موارد، معيارها و دامنه‌ها را پوشش ندهد، وجود دارد، از اين رو توافق گرديد در صورتيكه نرخ‌هاي محاسباتي از نرخ‌هاي فعلي كمترباشد، نرخ فعلي ملاك عمل قرار گيرد.
بر این اساس به منظور رفع نقايص احتمالي در اجراي مصوبه تن كيلومتر جلسات تخصصي هر ماه برگزار و با توجه به تغييرات قيمت، اقلام هزينه‌اي ناوگان، مبلغ نرخ تن كيلومتر به صورت دوره‌اي به روز شود.
يادآور مي‌شود محاسبه شاخص‌هاي اوليه تن كيلومتر براساس عوامل هزينه‌اي قيمت تمام شده و نرخ تن كيلومتر با در نظرگرفتن تاثير تك تك هزينه‌ها در واحد تن كيلومتر و تجميع آنها صورت گرفته است، اين نرخ بدون احتساب هزينه‌هاي سربار مانند كميسيون، بيمه مسئوليت مدني، تخليه  و بارگيري محاسبه شد و براي دستيابي به آن بيش از 30 جلسه اصلي و فرعي، 1060 نفرساعت زمان كار كارشناسي با حضور مسئولان و كارشناسان سازمان، نمايندگان كاميونداران و رانندگان، اساتيد دانشگاه، صاحبنظران و شركت‌هاي مشاور تشكيل شده است.