فرآیند فعلی رسیدن بار در بنادر به كامیون

سازمان راهداری (شركت پایانه‌های سابق)، به منظور ایجاد مكانیزم نوبت‌دهی برای رانندگان جهت دریافت بار از طریق سالن اعلام بار، آنان را ملزم به مراجعه به پایانه‌ها و دریافت نوبت كرده و از سوی دیگر شركت‌های حمل و نقل را ملزم به اعلان بارهای خود فقط در سامانه پایانه كرده است. در همین راستا نیز به منظور جلوگیری از دور زدن این سیستم توسط شركت‌های حمل و نقل، از طرق مختلف مانند 1- كنترل مجوزهای صادره در سیستم و 2-كنترل بارنامه های صادره با بارهای اعلامی در سالنهای اعلان بار، اهرمهای لازم را جهت برخورد با هرگونه اقدامی خارج از این سیستم فراهم كرده است مانند اهرم عدم صدور حواله بارنامه و ....  . این روش در واقع جلو معاملات حمل و نقل بار را در خارج از چارچوب پایانه ها قفل كرده است.


این اقدامات در پایانه بار بخصوص پایانه بندرعباس شاید منافع رانندگان را تامین كرده باشد اما امروز بایستی اصلاح گردد چرا كه ادامه این مسیر جلو اهداف بزرگ اصلاح نظام مدیریت حمل و نقل را می‌گیرد، در واقع پایانه داری به روش بندرعباس باعث شده بازارگاه های الكترونیكی از  بخش بزرگی از بازار حمل و نقل كشور (حدود 50% بار عمده كشور) محروم باشند.

اقدامات پیشنهادی:

1. سالن‌های اعلام بار در بازارگاه بصورت یك پایانه مجازی در كنار پایانه های  فیزیكی، قابلیت اتصال به پایانه بندرعباس و دیگر پایانه ها واشتراك اطلاعات را داشته باشد. این امر نیازمند دسترسی به API های نرم افزارهای مدیریت پایانه بار است.

2. بایستی سازمان طی نامه ای به  شركتهای حمل ونقل اعلام كند كه می توانند بار خود را علاوه بر سالنهای اعلان  بار در پایانه ها در بازارگاه مورد نظر خودشان ثبت كنند.

3. از آنجا كه رانندگان هنوز دلیل این تصمیم دولت را نمی دانند بایستی توجیهات لازم برای آنها بین شود.

4. سهمیه بندی شركتهای حمل در دریافت بارنامه حذف شود.