مدت زمان ابطال بارنامه تغییر کرد

پیرو نامه شماره 1/74/97019 مورخ 1394/8/25 در خصوص مدت زمان ابطال بارنامه های صادر شده توسط شرکت های حمل و نقل و با توجه به طرح موضوع در کمیته راهبری حمل ونقل جاده ای بخش کالا و تاکید دستگاه های نظارتی و بررسی های به عمل آمده، به آگاهی می رساند: مدت زمان مجاز باطل نمودن بارنامه های صادره شرکت های حمل و نقل داخلی کالا از تاریخ 1401/6/1 از 12 ساعت به 6 ساعت عملیاتی خواهد شد. لازم به ذکر است ابطال بارنامه صرفا با ذکر دلیل موجه از سوی شرکت حمل ونقل صادر کننده بارنامه امکان پذیر خواهد بود. 

خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به نحو مقتضی به شرکتها و موسسات حمل و نقل فعال تابعه آن استان اطلاع رسانی گردد. لازم به ذکر است عواقب ناشی از عدم رعایت موضوع فوق الذکر بر عهده شرکتهای حمل و نقل می باشد.

مهرداد حمداللهی مدیرکل دفتر حمل و نقل کالا