مرور بخشی از قوانین و مقررات حمل و نقل

مرور بخشی از قوانین و مقررات حمل و نقل جاده ای:

1.میزان کمیسیون دریافتی داخل پایانه بار تهران 8 درصد، خارج از پایانه بار تهران با دارا بودن امکانات و تاسیسات لازم 10 درصد ، خرده بار 15 درصد که می بایست به پایه کرایه حمل اضافه شده و از راننده حامل بار دریافت گردد.

 2- مدیر فنی الزما باید در محل مؤسسه یا شرکت حمل و نقل مستقر و طبق چک لیست مربوطه از ناوگان حامل بار بازدید و معاینه فنی به عمل آورده و چک لیست مربوطه توسط مدیر فنی و راننده ناوگان امضاء و اثر انگشت زده شود .

 3- استفاده از کارت خوان جهت دریافت مبالغ مالی مترتب بر بارنامه بالاخص کمیسیون دریافتی .

4 - نصب پروانه فعالیت ( مجوز فعالیت ) در محل فعالیت مؤسسه یا شرکت حمل و نقل .

 5- 9 درصد عوارض جابجائی کالا با سایر وجوهات قانونی به پایه کرایه حمل اضافه و در مقصد از صاحب کالا دریافت می گردد، توضیح اینکه عوارض مذکور همراه با کمیسیون توسط متصدی حمل اخذ می گردد .

 6- تکریم ارباب رجوع از جمله رانندگان و صاحبان کالا.

 7- رعایت پروتکل های بهداشتی

 8- حضور مستمر مدیر یا یکی از اعضاء هیئت در محل فعالیت مؤسسه یا شرکت حمل و نقل .

 9- دارا بودن بیمه مسئولیت بار با تاریخ معتبر و درج صحیح مبلغ ارزش محموله و بيمه بار در بارنامه

10- درج کامل مشخصات بارنامه و استفاده از کد پستی ثبت شده در سامانه جامع انبارها مربوط به فرستنده و

گیرنده بار و شماره و شناسه ملی معتبر صاحبان کالا.

 11- تعبیه وسایل اطفاء حریق و جعبه کمک های اولیه در محل فعالیت موسسه با شرکت حمل ونقل .