نرخ جدید حق توقف کامیون ها اعلام شد

با جمع بندی نظرات مختلف انجمنهای ذیربط و پس از توافق با کانون رانندگان موارد ذیل بعنوان نرخ و نحوه محاسبه حق توقف برای کامیون ها و کشنده های مختلف جهت اجرا از تاریخ 1399/10/01 به مدت یکسال ابلاغ میگردد.