بارنامه الکترونیکی


بستر الکترونیکی حمل و نقل کالا در سامانه جامع مدیریت ترابری در ایجاد بارنامه های الکترونیکی، تحولی مثبت درصنعت حمل و نقل و حملشرکت کشتیرانی PIL سنگاپور با همکاری شرکت غول تکنولوژی IBM آمریکا ابر اساس تکلیف قانونی مقرر است بارنامه کاغذی به تدریج حذف و تا سا...

باربری آنلاین ضامن آینده کاری (قسمت 1)

باربری آنلاین ضامن آینده کاری (قسمت 1)

بارنامه های الکترونیکی چیست؟

بارنامه های الکترونیکی چیست؟

بارنامه الکترونیکی وارد صنعت کشتیرانی شد

بارنامه الکترونیکی وارد صنعت کشتیرانی شد

تا سال آینده بارنامه‌ها الکترونیکی می‌شوند

تا سال آینده بارنامه‌ها الکترونیکی می‌شوند

برخورد قانونی با حمل‌ونقل کالای بدون بارنامه

برخورد قانونی با حمل‌ونقل کالای بدون بارنامه