خطا رخ داده است

نام کلاس خطا : 'ErrorException'

پیغام خطا : 'Array to string conversion'

ردیابی خطا :

#0 /etc/nginx/newcore/vendor/joonika/joonika/src/Controller.php(146): Joonika\Errors::errorHandler(8, 'Array to string...', '/etc/nginx/newc...', 146, Array)
#1 /etc/nginx/newcore/themes/barpin/Controllers/barpin.php(91): Joonika\Controller->view('blog.php', Array)
#2 [internal function]: Themes\barpin\Controllers\barpin->get_blog()
#3 /etc/nginx/newcore/vendor/joonika/joonika/src/Controller.php(96): call_user_func_array(Array, Array)
#4 /etc/nginx/newcore/vendor/joonika/joonika/src/Controller.php(112): Joonika\Controller->sendInputsToMethodAndRunIt()
#5 /etc/nginx/newcore/vendor/joonika/joonika/src/Controller.php(201): Joonika\Controller->prepareForRunMethod()
#6 /etc/nginx/newcore/vendor/joonika/joonika/src/Route.php(766): Joonika\Controller->__construct(Object(Joonika\Route), false)
#7 /etc/nginx/newcore/vendor/joonika/joonika/src/Route.php(784): Joonika\Route->sendRequestToThemeController2()
#8 /etc/nginx/newcore/vendor/joonika/joonika/src/Route.php(851): Joonika\Route->goToController()
#9 /etc/nginx/newcore/vendor/joonika/joonika/src/Route.php(625): Joonika\Route->sendRequestToController()
#10 /etc/nginx/newcore/vendor/joonika/joonika/src/Route.php(291): Joonika\Route->__construct('/etc/nginx/newc...', false)
#11 /etc/nginx/newcore/index.php(17): Joonika\Route::ROUTE('/etc/nginx/newc...')
#12 /etc/nginx/newcore/public/index.php(2): require('/etc/nginx/newc...')
#13 {main}

خطا در : '/etc/nginx/newcore/vendor/joonika/joonika/src/Controller.php'

خط خطا : '146'

----------------------------------------------------------